Natura 2000

W poniedziałek 2.11.2015 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty o programie Natura 2000. Prowadzący studenci wyjaśnili nam, w jakim celu został utworzony program Natura 2000 w Unii Europejskiej oraz jak ważne są wspólne działania prowadzone przez państwa członkowskie UE w celu ochrony przyrody (głownie ptaków i ich siedlisk). Dowiedzieliśmy się również, że w Polsce programem ochrony jest objętych 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszary "siedliskowe" - przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Łącznie aż 20% powierzchni Polski jest objęte ochroną w ramach programu Natura2000. Okazało się, że najbliższym dola nas obszarem - Natura2000 jest Puszcza Niepołomicka. W dalszej części warsztatów prowadzący przedstawili nam kilka przykładów ochrony gatunkowej i siedliskowej.
W drugiej części prelekcji prowadzący mówili o odnawialnych źródłach energii, takich jak: elektrownie wodne, wiatrowe, farmy kolektorów słonecznych, panele słoneczne oraz biomasa. W szczególności skupili się na źródle, jaki jest biomasa, m.in. opisali nam w jaki sposób uzyskuje się energię z biomasy. Na koniec uświadomili nam, jak ważne jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii zamiast tradycyjnych, gdyż po pierwsze kopalin takich jak gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel kiedyś zabraknie, a ze źródeł odnawialnych cały czas ludzie mogą wytwarzać energię. Po drugie korzystanie z odnawialnych źródeł jest zdecydowanie bardziej ekologiczne, przez co ludzie chronią nie tylko przyrodę (i obszary takie jak Natura2000), ale całą ziemię i samych siebie.
Warsztaty bardzo nam się podobały, ponieważ dzięki nim wiele dowiedzieliśmy się o programie Natura2000. Poznaliśmy też alternatywne sposoby wytwarzanie energii. Przede wszystkim jeszcze lepiej uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest ochrona środowiska i naszej planety.
Monika GruszczakPowrot