Prelekcja Policji dla uczniów i rodziców

W dniu 12.11.2015r. uczniowie Gimnazjum w Wawrzeńczycach oraz ich rodzice uczestniczący w zebraniu szkolnym spotkali się z inspektorem ds. nieletnich przy Komisariacie Policji w Słomnikach Panem Przemysławem Kosterem.
Prelekcja dotyczyła konsekwencji prawnych wynikających z udziału młodego człowieka w czynach karalnych. Poznaliśmy terminologię prawną z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich sprawców czynów karalnych, wiemy co oznacza określenie małoletni, nieletni, niedostosowany i zagrożony niedostosowaniem społecznym.
Szczególnie ważne podkreślenia było zagrożenie jakie niosą dopalacze. Wiemy, że z inicjatywy Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z małopolskimi Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, we wrześniu br. w Małopolsce ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem "Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków - kreatywni w życiu”. Celem kampanii jest uświadamianie zagrożenia dla zdrowia, jakie stanowi używanie środków zastępczych oraz zminimalizowanie ryzykownych zachowań prowadzących do ich używania. Policjant zwrócił również uwagę uczestników na problematykę cyberprzemocy, zwłaszcza odpowiedzialności prawnej sprawców niewłaściwego lub wprost szkodliwego korzystania z komunikatorów: sms, facebook itp.
Coraz bardziej jesteśmy świadomi, że każdy ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie.
Bożena NowakPowrot