Szkolna kampania: "HAŁAS TO NASZ WRÓG – DBAJMY O CISZĘ"


W dniach 3 lutego 2016r. – 4 marca 2016r. w Szkole Podstawowej odbyła się kampania mająca na celu uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, wskazanie sposobów zapobiegania skutkom hałasu, upowszechnianie ciszy jako zasady kształtowania kultury zachowań i potrzeb człowieka. Uczestnikami kampanii byli uczniowie klas 1-6, nauczyciele, rodzice, szkolna pielęgniarka. Partnerem przedsięwzięcia była Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie a gościem honorowym: prof. nadzw. dr hab. Teresa Olearczyk.
Kampanię rozpoczęliśmy prelekcją dla rodziców podczas spotkania z rodzicami w szkole, w wykonaniu wychowawców klas na temat szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka. Na zajęciach lekcyjnych nauczyciele wraz z uczniami realizowali tematy dotyczące negatywnego wpływu hałasu na nasze zdrowie, wykorzystując materiały typu: prezentacja "Hałas – niewidzialny wróg", opracowanie pt. "Międzynarodowy Dzień świadomości Zagrożenia Hałasem", film – wykład na temat szkodliwości hałasu profesora Henryka Skarżyńskiego z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, publikacja pt. "Cisza w teorii i praktyce" – redakcja naukowa Teresa Olearczyk. W ramach praktycznej działalności uczniów przygotowano w klasach gazetki tematyczne oraz dekoracje drzwi sal lekcyjnych emblematem reklamującymi ciszę, powołano "strażników ciszy" w klasach 1-6 promujących spędzanie przerw bez hałasu i strzegących wzorowego zachowania swoich koleżanek i kolegów ze swojej klasy. Samorząd Uczniowski opracował i umieścił na korytarzach szkolnych zasady funkcjonowania uczniów podczas przerw pt. "cicha i bezpieczna przerwa", opracował prośbę do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum o współudział w naszej kampanii. Została utworzona "szkolna strefa ciszy" /miejsce, w którym jest cicho i można w spokoju spędzić czas przerwy słuchając cichej muzyki, rozmawiając szeptem, rysując przy stole na papierowych obrusach woskowymi kredkami, przeglądając czasopisma, robiąc cichutko zakupy w sklepiku…. Opracowano zasady funkcjonowania w strefie ciszy a także uczniowie wykonali i umieścili na korytarzu plakat pt. "szkolny przyjaciel ciszy to ja" – cała społeczność szkolna złożyła deklarację dbania o ciszę własnym podpisem. Samorząd Uczniowski opracował w porozumieniu z wychowawcami klas sposoby "oswojenia ciszy" i zaprezentował je na zakończenie kampanii. W czasie kampanii wicedyrektor GCE i przewodnicząca zespołu nauczycieli wychowawców naszej szkoły wzięły udział w konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych "Cisza w przestrzeni szkoły". W szkole odbyło się zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej z udziałem gościa honorowego prof. nadzw. dr hab. Teresy Olearczyk oraz zaproszonych gości. Tematami spotkania były: "Cisza we współczesnym środowisku szkolnym – psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania skutecznego wychowania" oraz analiza kampanii szkolnej "Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę".
Działaniami ewaluacyjnymi były konkursy dla uczniów: konkurs plastyczny dla klas 1-3 dla chłopców "Portret Stworka Hałasorka", dla dziewcząt "Portret Księżniczki Ciszy" i konkurs dla klas 4-6: hasło lub wierszyk reklamujące ciszę i negujące hałas z uwzględnieniem ciekawej oprawy plastycznej a także pomiar hałasu w naszej szkole w dniu podsumowania kampanii. Pomiaru dokonały przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie Pani Grażyna Natkaniec i Pani Mariola Koziarz. Podczas przerwy urządzenie do pomiaru hałasu zarejestrowało 75 dB a więc wynik zadawalający. W dniu 4 marca odbyło się zakończenie kampanii szkolnej podczas Dnia Profilaktyki Szkolnej, który nazwaliśmy "Dniem Ciszy". W tym dniu uczestniczyły Panie z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie, które przedstawiły prezentację multimedialną oraz uczestniczyły w rozstrzygnięciu konkursów i wręczaniu nagród. Uczniowie uczestniczyli w profilaktycznych przedstawieniach w wykonaniu teatru "KURTYNA" z Krakowa. "Z miłości do serduszka" to spektakl, który obejrzeli uczniowie klas I – III. "Nie jesteś sam" – ten spektakl obejrzeli uczniowie klas IV – VI. Uczniowie zaprezentowali efekty pracy nad sposobami "oswajania ciszy" i złożyli deklarację udziału w Międzynarodowym Dniu świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD), ang. Noise Awareness Day) – święto ustanowionego przez Ligę Niedosłyszących (League for the Hard of Hearing) w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie, i zwiększania świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska. W 2016 roku Międzynarodowy Dzień świadomości Zagrożenia Hałasem wypada 25 kwietnia.
Zmieniająca się rzeczywistość wychowawcza, wszechobecny hałas, skłonił naukowców do badań na temat możliwości włączenia ciszy w proces dydaktyczno – wychowawczy. Przy czym ciszę należy rozumieć nie tylko jako "bycie cicho". Należy poszukiwać możliwości obniżania poziomu nadpobudliwych, a nawet agresywnych zachowań włączając ciszę jako zasadę pedagogiczną i wartość w procesie wychowania. Nasza szkoła wzięła udział w działaniach badawczych w celu opracowania publikacji przez pracowników Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Kampania pt. "Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę" to kolejne bardo ważne przedsięwzięcie w ramach działań "Szkoły Promującej Zdrowie" i szkoły należącej do "Klubu Przodujących Szkół". Cała społeczność Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki wyraża serdeczne podziękowania i wdzięczność Wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia zamierzonych celów kampanii i wzmocnienia działań profilaktyki szkolnej.
Opracowanie tekstu: Beata Sonik – Marchewka
Wicedyrektor GCE w Wawrzeńczycach


Powrót