"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"


Szkoła współpracy - warsztaty
15 maja bieżącego roku odbyły się ostatnie warsztaty 6 RUN- Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele w ramach projektu Szkoła Współpracy. Pierwszym z punktów spotkania była prezentacja każdej ze szkół dotycząca zadania, które szkoła biorąca udział w projekcie miała zrealizować w czasie między poprzednim a obecnym spotkaniem.
Czytaj dalej...


Trzecie warsztaty w ramach projektu "Szkoła Współpracy
Szkoła jest przestrzenią przyjazną, otwartą, skoncentrowaną na realizacji potrzeb, dążeń i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. Dyrektor oraz nauczyciele zapewniają rodzicom i uczniom stałe uczestnictwo w podejmowaniu wszystkich istotnych decyzji dotyczących organizacji życia szkoły, zagospodarowania przestrzeni budynku szkoły i wokół szkoły.
Czytaj dalej...


Szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w ramach projektu Szkoła współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Czytaj dalej...

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, do którego zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach - szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych - uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. "otoczenia szkoły" - pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt rozpoczął się w marcu br. i potrwa do końca lutego 2015 roku.

Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach.
Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne i przedszkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego lub przedszkolnego programu współpracy.
Podmioty uczestniczące w projekcie będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze programy współpracy uczniowie - rodzice - nauczyciele. Przedstawiciele zwycięskich trzech szkół/ przedszkoli wezmą udział w wizycie studyjnej w Londynie.
Szkoły i przedszkola, które wdrożą przygotowane przez siebie programy współpracy otrzymają certyfikaty "Szkoła/Przedszkole Współpracy" wystawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W ramach projektu przedstawiciele naszej szkoły zaproszeni zostali na konferencję inaugurującą do Warszawy, która odbyła się 18 października 2013r. Program spotkania był bardzo bogaty. Wysłuchaliśmy wielu wykładów i prezentacji znakomitych fachowców.
Jako pierwszy wystąpił Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej prof. Jerzy Regulski, który jako społeczny doradca Prezydenta RP ds. samorządu oraz ekspert z zakresu samorządu terytorialnego zaprezentował swoje refleksje na temat ogromnej roli samorządu jako formy zarządzania sprawami lokalnymi i regionalnymi.
Następnie głos zabrała Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Iwona Szablewska, Dyrektor Ośrodka Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, Witold Monkiewicz oraz dr Olga Napiontek i dr Cezary Trutkowski z zespołu projektu "Szkoła Współpracy", którzy nakreślili cele, założenia i zadania projektu.
W dalszej kolejności wysłuchaliśmy wykładów na tematy:
1. Od dzieciństwa do dorosłości: jak stajemy się obywatelami?
2. W jaki sposób aktywność uczniów i rodziców na terenie szkoły i przedszkola przyczynia się do lepszych efektów nauczania?
3. Jakiej aktywności na terenie szkoły i przedszkola oczekują rodzice i uczniowie oraz w jaki sposób możemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom?
Na powyższe tematy zabrali głos znakomici prelegenci:
- prof. Anna Izabela Brzezińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Edukacyjnych (prezentował dr hab. Michał Federowicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych),
- prof. Maria Mendel, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
- Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych Krystyna Wardach, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Zastrużu
- Magdalena Kwit, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie
- dr Cezary Trutkowski, specjalista ds. badań w projekcie "Szkoła Współpracy"
- Jędrzej Witkowski, członek zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej
- Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Prezeska Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, członkini Forum Rodziców
- Kuba Radzewicz, Fundacja Civis Polonus, Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
- Paweł Szypowski, Szkoła Podstawowa nr 330 w Warszawie
- Magdalena Szczerbaciuk, Samorząd Uczniowski w I Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach
Wierzymy, że wysłuchane i obejrzane prezentacje będą inspiracją do działania w zakresie wzmacniania współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk w naszej szkole, bo " Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko, młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel, zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy".Powrót