"Czyste powietrze wokół nas"


W roku szkolnym 2015/2016 grupy 5 latków z naszego przedszkola przystąpiły do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" organizowanym przez Państwową Stację Epidemiologiczno - Sanitarną w Krakowie.
Program był adresowany do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów.

Celem programu było:
• uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
• zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu
papierosowego
• wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
• zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
W przedszkolu odbyły się cykle zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci składające się z 5 zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe obejmowały tematykę, która pozwoliła uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec szkodliwość palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki oraz pozwoliła przyjąć właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego /biernego palenia/. Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.
Podsumowaniem programu były zajęcia, na których dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt: "Szkodliwość dymu", śpiewały piosenkę o Dinusiu, rozwiązywały quizy, gdzie mogły wykazać się zdobytą wiedzą.


Powrót