Program "Czyste powietrze"


W maju 2017 r. dzieci 4 i 5 letnie z naszego przedszkola brały udział w realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas", przygotowanego przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Krakowie.
Program był adresowany do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Treści programu realizowane były w czasie 5 zajęć warsztatowych:
"Co i dlaczego dymi?",
"Jak się czuję, kiedy dymi papieros?",
"Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?",
"Jak unikać dymu papierosowego?",
"Nie pal przy mnie!".
Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki Ÿródła dymu, projektowały własny znaczek "Nie pal przy mnie", który wręczały palącym członkom rodziny.
Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.
Opr. Katarzyna Wójcik


Powrót